top of page

- ร้อยไหม 1,760,000วอน
- ลิฟติ้งหน้า 8,470,000วอน
- ลิฟติ้งหน้าผาก 5,500,000วอน
- มินิลิฟติ้ง 3,850,000วอน
- ลิฟติ้งคอ 6,050,000วอน

ศัลยกรรมยกกระชับ

₩84,700,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคารวมภาษีแล้ว
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)