top of page

- ยกกระชับหน้าผากด้วยEndotine 5,300,000วอน

- ยกกระชับใบหน้าแบบกรีด    8,250,000วอน

- ยกกระชับใบหน้า ด้วยไหมอิลาสติกุม     5,890,000วอน 

- ยกกระชับคอ แบบกรีด 4,710,000วอน

- ยกกระชับใบหน้าช่วงล่าง ด้วยไหมอิลาสติกุม 2,950,000วอน 

- ยกกระชับคอ ด้วยไหมอิลาสติกุม 2,240,000วอน 

- ร้อยไหมMint 200,000วอน 

ศัลยกรรมยกกระชับ

₩5,300,000ราคา
    • ชำระเงินสดเท่านั้น
    • ไม่มี Tax Refund 7-8%