top of page

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบเย็บจุด 1,300,000วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบผ่ากรีดบางส่วน 1,650,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกแบบเย็บจุด 1,880,000วอน 

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบผ่ากรีด 1,880,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตา 1,060,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบเย็บจุด 1,880,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบผ่ากรีดบางส่วน 2,240,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก+แก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบเย็บจุด 2,360,000วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบผ่ากรีด + การแก้ไขกล้ามเนื้อตา 2,890,00วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบเย็บจุด งานแก้ 1,770,000วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบผ่ากรีดบางส่วน งานแก้ 2,000,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก แบบเย็บจุด งานแก้ 2,360,000วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้นแบบผ่ากรีด งานแก้ 2,890,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบเย็บจุด งานแก้ 2,240,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบผ่ากรีดบางส่วน งานแก้ 2,710,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก + แก้ไขกล้ามเนื้อตา แบบเย็บจุด งานแก้ 2,950,000วอน  

- ศัลยกรรมตา2ชั้น แบบผ่ากรีด+การแก้ไขกล้ามเนื้อตา งานแก้ 3,710,000วอน 

- เปิดหัวตา 820,000วอน 

- เปิดหัวตา + แก้ไขเปลือกตาม้วนเข้า 1,180,000วอน  

- เปิดหัวตา งานแก้     1,060,000วอน  

- เปิดหัวตาแบบแก้ไขโครงสร้าง 2,120,000วอน  

- เปิดหางตา 820,000วอน  

- เปิดหางตา งานแก้  1,060,000วอน 

- ดึงหางตาล่างลง 820,000วอน 

- ดึงหางตาล่างลง งานแก้ 1,060,000วอน  

- เปิดหางตา + ดึงหางตาล่างลง 1,410,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก แบบกรีด    2,590,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก แบบกรีด+เย็บกล้ามเนื้อตา    3,300,000วอน  

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก แบบกรีด งานแก้    3,300,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก แบบกรีด+เย็บกล้ามเนื้อตา งานแก้ 3,750,000วอน 

- ฉีดไขมันเปลือกตา 940,000วอน 

- นำไขมันเปลือกตาออก 710,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกแผลใต้คิ้ว (Sub brow) 2,360,000วอน 

- ศัลยกรรมถุงใต้ตาแบบกรีด    2,770,000วอน 

- ศัลยกรรมถุงใต้ตาแบบกรีด งานแก้ 3,890,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขร่องน้ำตา 590,000วอน 

- ศัลยกรรมยกกระชับเอ็นตาล่าง 940,000วอน 

- ศัลยกรรมถุงใต้ตา แบบไม่กรีด 1,410,000วอน 

- ศัลยกรรมถุงใต้ตา แบบไม่กรีด+เกลี่ยไขมัน 1,880,000วอน 

- ฉีดไขมันใต้ตาแบบนาโน 940,000วอน 

- ศัลยกรรมถุงใต้ตา แบบไม่กรีด + การเกลี่ยไขมัน งานแก้ 2,360,000วอน  

- ศัลยกรรมถุงใต้ตา แบบกรีด + กระชับหน้าแก้มด้วยEndotine     5,300,000วอน 

- ศัลยกรรมแก้ไขขอบใต้ตาม้วนเข้า 1,410,000วอน 

ศัลยกรรมตา

₩2,890,000ราคา
    • ชำระเงินสดเท่านั้น
    • ไม่มี Tax Refund 7-8% 
bottom of page