top of page

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร

20,000,000 วอน

ศัลยกรรมขากรรไกร

₩20,000,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคายังไม่รวมภาษี
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)