top of page

- ผ่าตัดขากรรไกร เริ่มต้น 24,750,000วอน

- ผ่าตัดขากรรไกร งานแก้ 33,000,000วอน

- ผ่าตัดปากยื่น 19,800,000วอน

- ผ่าตัดปากยื่น งานแก้ 26,400,000วอน

- ผ่าตัดขากรรไกร + ปากยื่น 33,000,000วอน

- ผ่าตัดขากรรไกรล่างยื่น 14,850,000วอน

- กำจัดสิ่งแปลกปลอม ราตาต่อจุด 3,300,000วอน

- เวเฟอร์ + ตรวจสภาพฟัน บวกเพิ่ม 2,200,000วอน

- เพิ่มศัลยกรรมโครงหน้า บวกเพิ่มจุดละ 2,750,000วอน

- ผ่าตัดเหงือก (ทำพร้อมขากรรไกร) เริ่มต้น 9,000,000วอน

ศัลยกรรมขากรรไกร

₩24,750,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงิน