top of page

- ผ่าตัดขากรรไกร เริ่มต้น 20,000,000วอน

- ผ่าตัดขากรรไกร งานแก้ 25,000,000วอน

- อุปกรณ์เวฟอร์ สำหรับผ่าตัดขากรรไกร 2,500,000วอน

ศัลยกรรมขากรรไกร

₩20,000,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคารวมภาษีแล้ว
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)
bottom of page