top of page

Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ Yonsei Saebom Clinic


เก็บตกภาพบรรยากาศทริปดูงานรอบเดือนสิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา Oppa Me และ Glo-di พาเอเจนซี่ทัวร์ Yonsei Saebom Clinic ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เพื่อชมบรรยากาศภายในพร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เอเจนซี่ของเรามีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการรับฟังการบรรยายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทด้วย


บรรยากาศระหว่างการฟังบรรยาย


สภาพแวดล้อมภายใน Yonsei Saebom Clinic


Yonsei Saebom Clinic คือ คลินิกที่รวบรวมบริการด้านการแพทย์ไว้อย่างหลากหลายตั้งแต่การดูแลการเจริญเติบโจในเด็กที่ 187 คลินิกเพื่อการเจริญเติบโต คลินิกสเต็มเซลล์เพื่อการชะลอวัย และบริการลดหน้าเรียวโดยไม่ต้องศัลยกรรม ซึ่งที่ Yonsei Saebom Clinic จะดูแลและอำนวยการโดยผู้เชี่ยวชาญ Dr. Yonghyun Chae 

bottom of page