top of page

สัญญาเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี Oppa Me (Global)

  • 2ภารกิจ
ทุกคนที่ทำภารกิจในโปรแกรมกิจกรรมสำเร็จครบถ้วนจะได้รับตราสัญลักษณ์

เกี่ยวกับ

หลังจากกดเข้ากิจกรรมนี้ท่านจะต้องส่งเอกสารสัญญาภายใน 1 เดือนโดยเอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ *เซ็นสัญญาทั้งหมด 2 ชุดแล้วส่งให้ทีมงานพร้อมเอกสารต่างๆ บริษัทจะทำการลงชื่อในสัญญาและส่งกลับให้ 1 ฉบับ* ในเรื่องของสัญญาตัวแทนทางธุรกิจ/เอเจนซี่ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา -สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ -สำเนาหน้าBook bank (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ -สำเนาหน้าพาสปอร์ต (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ กรณีเป็นนิติบุคคลหรือในนามบริษัท -สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ -สำเนาหน้าBook bank ของบริษัท (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ -สำเนาหน้าพาสปอร์ตของกรรมการ (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 2 ใบ -หนังสือรับรองบริษัท(มีตราประทับ) **หากเคยเปลี่ยนชื่อแนบหลักฐารการเปลี่ยนชื่อด้วย “ส่งทางไปรษณีย์ต้องแนบมาพร้อมกับสัญญาพร้อมลงลายเซ็น กรณีสัญญาอยู่กับทางเรา แนบมาเฉพาะเอกสารที่ได้ขอเพิ่มไปด้านบนได้เลยครับ” ที่อยู่การจัดส่ง ตึก Korean beauty center ( ตรงข้าม สำนักงานเขาพญาไท )เลขที่ 20 ซอย อารีย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0971494777

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนี้จากแอปมือถือ

ผู้สอน

ราคา

ฟรี

แชร์

เข้าร่วมแล้ว? ล็อกอิน

bottom of page