top of page

นโยบายการใช้ภาพสำหรับโฆษณา

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี หรือเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพสำหรับโฆษณาในบริษัท Oppa Me ได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อให้การใช้ภาพสื่อสารและสร้างความรู้สึกต่อผู้ชมอย่างมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสูง  

นโยบายการใช้ภาพ วิดีโอ เสียง และบทความสำหรับโฆษณาพร้อมการใส่ Logo Oppa Me และ Logo โรงพยาบาล

 

 1. การใส่ Logo Oppa Me และ Logo โรงพยาบาล:

 2. ทุกภาพ, วิดีโอ, เสียง, และบทความที่ใช้ในการโฆษณาต้องมีการใส่ Logo Oppa Me และ Logo โรงพยาบาลที่ตำแหน่งที่ชัดเจนและโดดเด่น เพื่อให้ผู้ชมรับรู้และรู้สึกถึงแบรนด์ Oppa Me และเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
  ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการตลาด:

 3. สื่อสารทั้งภาพ, วิดีโอ, เสียง, และบทความที่ใช้ในโฆษณาต้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Oppa Me และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และตรงกับแนวทางการตลาดที่กำหนดไว้
  สื่อสารควรสื่อความหมายและข้อความที่ต้องการส่งถึงผู้ชมในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
  คุณภาพและการใช้รูปแบบสื่อสาร:

 4. สื่อสารที่ใช้ในโฆษณาต้องมีคุณภาพสูงและไม่มีการบีบอัดที่ทำให้สูญเสียความชัดเจน
  การใช้สีและการประกอบสื่อสารควรเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้และไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  การปฏิบัติตามกฎหมาย:

 5. สื่อสารที่ใช้ในโฆษณาต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
  การรักษาความเป็นส่วนตัว:

 6. สื่อสารที่ใช้ในโฆษณาต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล หากมีการใช้สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลควรได้รับการอนุญาตจากบุคคลนั้น
  การปฏิบัติตามนโยบายของ Oppa Me:

 7. การใช้สื่อสารในโฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดโดย Oppa Me เพื่อรักษาความเป็นอยู่ของแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด
  โดยผู้ใช้ในบริษัท Oppa Me และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้สื่อสารโฆษณาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ถูกสั่งห้ามหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้สื่อสารโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อน

bottom of page