top of page

การชำระภาษี
 

​การชำระภาษีรายได้สำหรับธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมในเกาหลีเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความเสียสละต่อสังคมของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เรามาดูกันว่าธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมในเกาหลีต้องการชำระภาษีรายได้อย่างไรบ้าง

  1. ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าคอมมิชชั่น: ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ในกรณีของธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรม เมื่อคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการทำงาน คุณจะถูกหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากจำนวนเงินที่ได้รับ

  2. ชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคล: นอกเหนือจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมยังต้องชำระภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีรายได้ส่วนบุคคลจะคำนวณจากกำไรสุทธิของธุรกิจหรือรายได้ที่ได้รับ โดยมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ภาษี

  3. บริษัทไม่ได้มีการหักภาษีณ ที่จ่าย 3% ผู้รับเงินมีหน้าที่ในการยื่นภาษีด้วยตนเอง

  4. บริษัทจะมีหนังสือสรุปรายได้รวมทั้งปีให้สำหรับยื่นภาษีส่วนบุคคล: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีรายบุคคล บริษัทควรเก็บรักษาบันทึกข้อมูลรายได้ของทั้งปี เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือรายการรายได้อื่นๆ ที่สามารถสรุปรวมเป็นหนังสือสรุปรายได้ได้ ซึ่งจะช่วยในกระบวนการยื่นภาษีส่วนบุคคล

  5. ภาษี ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนด อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า: ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเฉพาะในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มในธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ภาษีอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง

 

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับภาษีรายได้สำหรับธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมในเกาหลีใต้ แนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับกรณีของคุณ

bottom of page