top of page

มาตรฐานโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีในเครือ
 

เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพและการดูแลที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีในเครือของเรา ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีแบบเครือได้แก่:

  1. วิสัญญีแพทย์ระหว่างผ่าตัด:

    • ในกรณีที่มีการผ่าตัดที่จำเป็น โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีต้องมีวิสัญญีแพทย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญและคุณภาพของโรงพยาบาล

  2. ห้องพักฟื้นสำหรับผ่าตัดที่มีโอกาสเสียเลือดมากหรือประเภทที่จำเป็น:

    • โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีควรมีห้องพักฟื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าหลังจากการผ่าตัดที่มีโอกาสเสียเลือดมากหรือผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้การดูแลพิเศษ

  3. เทคนิคการผ่าตัด:

    • ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจมีขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ในแต่ละโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี ซึ่งอาจเป็นการกำหนดขนาดของห้องผ่าตัด การจัดที่นอนให้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัดแต่ละประเภท

โดยทั่วไปแล้ว โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีในเครือของเราจะทำงานเพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดในด้านการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพการผ่าตัด โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

bottom of page